Medlemsinformation för år 2021

Smedjan på Gesterby har under sommaren fått ett snyggt plåttak.

Några föreningsmedlemmar har på talko gjort ett fint jobb.

 

Foto: Kurt Ekman

En ny bok i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter utkommer.

 

 

Boken "Rembas  -  Porkala - Hangö tur och retur" utkommer under augusti.

 

Det är en arbetsgrupp bestående av Sigbritt Backman, Sheila Liljeberg-Elgert och Viveca Strömsten som står för boken. Richard Elgert står för layout och bildbehandling.

 

Beställ ditt exemplar av boken ...

 

Föreningens smedja på Gesterby museiområde får nytt tak

Talko-projektet för att lägga nytt tak på museismedjan har inletts under maj månad.

Klicka och se här mera om Gesterby museiområde.

 

Foto: Tom Swahn

Medlemsbrev

Kyrkslätts hembygdsförening, medlemsbrev, maj 2021

Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening

Året 2020 präglades starkt av den pågående covid-19-pandemin och tyvärr har ju även detta år inletts under liknande omständigheter. En viss ljusning syns nog nu när i varje fall största andelen av de äldre har erhållit åtminstone en vaccindos.

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte i slutet av mars som hybridmöte, dvs några deltog på Gillobacka och övriga genom distanskontakt över nätet. Kurt Ekman fortsätter som styrelseordförande och av den tidigare styrelsen fortsätter Jöran Ahlbäck, Linda Enkvist, Jukka Lehtonen, Mikael Pettersson och Tom Swahn medan Petra Vairimaa ersattes av Sheila Liljeberg-Elgert.

Verksamheten under 2020 påverkades naturligtvis av pandemin så att inga evenemang kunde ordnas, men vi sammanfattar kort det som gjordes samt berättar med några ord om den planerade verksamheten detta år.

Publikationsverksamhet

Boken om Kantvik skriven av Jukka Lehtonen utkom på finska lämpligt före julen. Boken ”Kantvik Maalaiskylä – Sotilaskaupunki - Teollisuustaajama” blev en succé och upplagan såldes nästan slut. Boken och övriga publikationer kan köpas på nätet samt några andra ställen. Petra Vairimaa och Rita Jansson har på Facebook publicerat bilder från hembygsdsföreningens muséer och arkivsamlingar. Detta kommer att fortsätta under innevarande år.

Museiverksamhet

Museiverksamheten påverkades i fjol genom att större grupper inte kunde tas emot, men i övrigt var Alisgårdens hembygdsmuseum öppet under sommarsöndagar samt under Kyrkslättsdagarna. Även under detta år kommer museét vara öppet på motsvarande sätt. Gesterbymuséet var stängt under fjolåret och kommer även i år att vara stängt, men kan besökas enligt överenskommelse. Två ryska tavlor från Porkala-parentesens tid är permanent utställda i ladugården på Ravals. De upplysta tavlorna kan ses genom titthålen i plexiglasskivorna framför fönstren.

På eMuseo kan man bekanta sig med museiföremålen genom att följa länkarna som finns på föreningens hemsida.

Arbetet med att uppföra Tina-stugan på Alisgårdens museiområde har försenats pga. pandemin. Fönsterrenovering, spännpapparbete, takmålning samt murning av spis och brasungn har utförts under fjolåret och i år. Tapetsering och elarbeten kommer att utföras under året. Arbetet utförs i huvudsak som talkoarbete.

Arkivverksamhet - Arkivalia

Arkivalia ger rådgivning om arkivering till föreningar och privat personer samt tar emot material för arkivering. Arkivalias verksamhet har påverkats så att besök endast varit möjliga enligt särskild överenskommelse. Arkivets e-postadress är arkivalia(at)kyhf.fi . Arkivet är fortsättningsvis tillgängligt endast enligt överenskommelse för personer som vill ha råd angående arkivering eller vill forska i arkivets samlingar.

Med varma vårhälsningar

Kurt Ekman

ordförande

 

Årsmöte    -    27.3 2021  14.00    -    Vuosikokous

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening rf kallas till ordinarie årsmöte lördag 27.3 kl.14.00.

Pga att det inte enligt nuvarande restriktioner får vara flera än 6 personer på plats har styrelsen beslutat, enligt den möjlighet den temporära lagen till 30.6 2021 ger, att

- medlemmar kan delta på distans.

- de som önskar delta i årsmötet på distans bör anmäla sig till sekreteraren för Kyrkslätts hembygdsförening ( e-post sekr(at)kyhf.fi ) senast onsdag 24.3 kl. 16.00. 

Därefter sänds per e-post en länk för Zoom-mötet till dem som anmält sig.

I praktiken blir det omöjligt för medlemmar att delta på plats pga förbuden och begränsningarna med anledning av pandemin: Kyrkslätts kommuns rekommendationer och begränsningar 1.3.2021 gäller max. 6 personer. 

Om någon ändå önskar komma på plats till Gillobacka hembygdsgård (Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt) bör den anmäla om detta; adress och anmälning som ovan, men begränsningarna kan göra deltagande på plats omöjligt.

Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry: n jäsenet kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen lauantaina 27.3 klo 14.00.

Kokous järjestetään sekä paikanpäällä Gillobackassa, että verkossa Zoom-kokouksena.

Vuosikokoukseen tulee ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen sihteerille sähköpostiosoitteeseen sekr(at)kyhf.fi viimeistään keskiviikkona 24.3 kl. 16.00

Linkki Zoom-kokoukseen lähetetään sähköpostitse rekisteröidyille.

Huomioittehan, että käytännössä jäsenten on mahdotonta osallistua paikan päällä pandemian aiheuttamien kieltojen ja rajoitusten vuoksi: Kirkkonummen kunnan suositukset ja rajoitukset 1.3.2021 koskevat enintään 6 henkilöä.

Jos haluat osallistua paikanpäällä osoitteessa Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kirkkonummi, ilmoitathan tästä sähköpostissa.

Inredning av Tina-stugan fortgår under vintern

Murningen av eldstäderna blev färdigt i februari och målningsarbete är därefter aktuellt.

Foto: Petra Vairimaa och Tom Swahn

Aderton böcker digitalt i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s