Styrelsen

e-post: styrelsen(at)kyhf.fi

 

Kurt Ekman, ordförande

ordf(at)kyhf.fi   0400 412105

Tom Swahn, viceordförande

Jöran Ahlbäck, kassör 

ekonomi(at)kyhf.fi   0400 707552

Petra Vairimaa, sekreterare  

sekr(at)kyhf.fi   050 5600333

Linda Enkvist, ledamot

Jukka Lehtonen, ledamot

Mikael Pettersson, ledamot

Verksamhet

Publikation

Jukka Lehtonen 

bokforsaljning(at)kyhf.fi

 

Bibliotek -Gillobacka

Jukka Lehtonen

bokforsaljning(at)kyhf.fi

 

KyHF:s webbsidor

Carola Welin

Tom Swahn

arkivalia(at)kyhf.fi

 

Museer

Petra Vairimaa

museum(at)kyhf.fi

Bertil Bergström 

Ragni Helenius

museum(at)kyhf.fi

Kaja Lindberg

 

Arkiv - Arkivalia

Tom Swahn   

arkivalia(at)kyhf.fi

Ritva Kjerin

Jukka Lehtonen 

arkivalia(at)kyhf.fi

Mikael Pettersson

arkivalia(at)kyhf.fi

Rita Jansson 

arkivalia(at)kyhf.fi

Sigbritt Backman, expert

arkivalia(at)kyhf.fi

 

Hembygds-, miljö- och kulturfrågor

Kurt Ekman

ordf(at)kyhf.fi.

Petra Vairimaa

Tom Swahn

 

Fastighetsskötsel

Leif Moring

Börje Forsberg

050 5252126

Paul Boström

Kurt Ekman

 

Gillobacka föreningshus

Kurt Ekman       

ordf(at)kyhf.fi.

Linda Enqvist

 

Facebook

Rita Jansson

Petra Vairimaa

sekr(at)kyhf.fi   050 5600333

Tom Swahn


Uppdaterat 2.5 2020

Verksamheten

Publikationsverksamheten hör till Kyrkslätts hembygdsförenings kärnuppgifter. Hembygdsföreningens publikationsserie omfattar över 40 böcker. Den första, Gammel-Tina av Birger Jansson, utkom 1919. En av storsäljarna var Kyrkslätt förr och nu (1930) som är slutsåld sedan länge. År 2003 utkom Det gamla Kyrkslätt som också har blivit mycket populär. Den tredje upplagan utkom 2016.  Av den finska översättningen finns exemplar kvar.


Museiverksamheten är en annan hörnsten i föreningens verksamhet. Till arbetet hör bl.a. katalogisering och vård av museiföremålen, guidning och planering av utställningar. Hembygdsföreningen driver Alisgårdens hembygdsmuseum i Lappböle och Gesterby ladugårdsmuseum ett stycke nordost om Kyrkslätts centrum. Föreningen förvaltade Sarfvik gårds museum i närmare 25 år. På övre våningen på Gillobacka finns en liten Sarfvikutställning.


Arkivverksamheten innefattar arkivet 'Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia - Lokalarkivet i Kyrkslätt' som verkar i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen. På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 att grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Enligt samarbetsavtalet mellan kommunen och Kyrkslätts hembygdsföreningen tillhandahåller kommunen ett arkivutrymme på 145 m2  medan hembygdsföreningen upprätthåller arkivverksamheten. Lokala föreningar, sammanslutningar och privatpersoner kan deponera eller donera material till arkivet.


Biblioteksverksamheten består i att  upprätthålla och komplettera ett referensbibliotek. Denna verksamhet fick under 2014 ett eget hem på andra våningen i Gillobacka föreningshus. Föreningen fortsätter att komplettera sitt bibliotek med litteratur som anknyter till Kyrkslätt och dess grannkommuner.


Gillobacka föreningshus fungerar som ett centrum för föreningens verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Föreningen hyr också ut mötesrummen till andra föreningar och privatpersoner.


Eftersom föreningen har flera fastigheter i sin ägo hör underhåll av byggnaderna och annan fastighetsskötsel till verksamheten så som städtalko varje vår.


Hembygdsföreningen ordnar evenemang med lokalhistoriskt tema och deltar varje år i Kyrkslättsdagarna.


Kyrkslätts hembygdsförening följer med den lokala samhällsplaneringen och tar vid behov ställning till den genom sakkunnigutlåtanden till kommunens planering.

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s