Styrelsen

   
Kurt Ekman  
ordförande  
ordf(at)kyhf.fi   
styrelse(at)kyhf.fi  
0400 412105  
   
Tom Swahn  
vice ordförande  
styrelse(at)kyhf.fi  
   
Jöran Ahlbäck  
kassör  
medlemsregister  
ekonomi(at)kyhf.fi  
styrelse(at)kyhf.fi  
0400 707552  
   
Rita Jansson  
sekreterare   
sekr(at)kyhf.fi  
styrelse(at)kyhf.fi  
   
Linda Enkvist  
ledamot  
styrelse(at)kyhf.fi  
   
Jukka Lehtonen  
ledamot  
bokforsaljning(at)kyhf.fi  
styrelse(at)kyhf.fi  
   
Mikael Pettersson  
ledamot  
styrelse(at)kyhf.fi  

 

Verksamhetsgranskare

Harriet Björkqvist  
verksamhetsgranskare  
granskare(at)kyhf.fi  
   
Mikael Gerkman  
suppleant   
granskare(at)kyhf.fi  

 

Verksamheten

Publikationsverksamheten hör till Kyrkslätts hembygdsförenings kärnuppgifter. Hembygdsföreningens publikationsserie omfattar ca 50 böcker. Den första, Gammel-Tina av Birger Jansson, utkom 1919. En av storsäljarna var Kyrkslätt förr och nu (1930) som är slutsåld sedan länge. År 2003 utkom Det gamla Kyrkslätt som också har blivit mycket populär. Den tredje upplagan utkom 2016. De senast utgivna böckerna är Kantvikboken på finska till julen 2020, Rembas boken i augusti 2021, Kantvikboken på svenska under november 2023 och Obbnäsboken på finska under mars 2024.

Museiverksamheten är en annan hörnsten i föreningens verksamhet. Till arbetet hör bl.a. katalogisering och vård av museiföremålen, guidning och planering av utställningar. Hembygdsföreningen driver Alisgårdens hembygdsmuseum i Lappböle och Gesterby ladugårdsmuseum ett stycke nordost om Kyrkslätts centrum. Föreningen förvaltade Sarfvik gårds museum i närmare 25 år. På övre våningen på Gillobacka finns en liten Sarfvikutställning.

Arkivverksamheten innefattar arkivet 'Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia - Lokalarkivet i Kyrkslätt' som verkar i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen 19. På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 att grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Enligt samarbetsavtalet mellan kommunen och Kyrkslätts hembygdsföreningen tillhandahåller kommunen ett arkivutrymme på 145 m2  medan hembygdsföreningen upprätthåller arkivverksamheten. Lokala föreningar, sammanslutningar och privatpersoner kan deponera eller donera material till arkivet.

Biblioteksverksamheten består i att  upprätthålla och komplettera ett referensbibliotek. Denna verksamhet fick under 2014 ett eget hem på andra våningen i Gillobacka föreningshus. Föreningen fortsätter att komplettera sitt bibliotek med litteratur som anknyter till Kyrkslätt och dess grannkommuner.

Gillobacka föreningshus fungerar som ett centrum för föreningens verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Föreningen hyr också ut mötesrummen till andra föreningar och privatpersoner.

Hembygds-, miljö- och kulturfrågor är viktiga för Kyrkslätts hembygdsförening som följer med den lokala samhällsplaneringen och tar vid behov ställning till den genom sakkunnigutlåtanden till kommunens planering.

Fastigheterna som föreningen har i sin ägo föranleder fastighetsskötsel och underhåll av byggnaderna som en del av verksamheten samt städtalko varje vår.

Hembygdsföreningen ordnar evenemang med lokalhistoriskt tema och deltar varje år i Kyrkslättsdagarna.

 

Organisation

Publikationer  
bokforsaljning(at)kyhf.fi  
Jukka Lehtonen  
   
Webbsidor  
styrelse(at)kyhf.fi  
Tom Swahn  
   
Museer  
museum(at)kyhf.fi  
Petra Vairimaa  
Sigbritt Backman  
Ragni Helenius  
   
Arkiv - Arkivalia  
arkivalia(at)kyhf.fi  
Stina Kettunen  
Tom Swahn  
Jukka Lehtonen  
Mikael Pettersson  
Ritva Kjerin  
Sigbritt Backman  
Algot Pihlström  
Rita Jansson  
   
Bibliotek -Gillobacka  
bokförsaljning(at)kyhf.fi  
Jukka Lehtonen  
   
Gillobacka föreningshus  
ordf(at)kyhf.fi  
Kurt Ekman  
Linda Enkvist  
   
Hembygds-, miljö- och kulturfrågor  
ordf(at)kyhf.fi  
Kurt Ekman  
Mikael Pettersson  
Tom Swahn  
   
Finansiering  
ekonomi(at)kyhf.fi  
Jöran Ahlbäck  
ordf(at)kyhf.fi  
Kurt Ekman  
   
Facebook  
sekr(at)kyhf.fi  
Rita Jansson  
Kurt Ekman  
   
Instagram  
Petra Vairimaa