Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening.

Läs mer...

Kyrkslätts hembygdsförening

grundades år 1910

KyHF - 110 år

 

Johan Evert Rosberg,
föreningens grundare
och långvariga ordförande

(1864 - 1932)

( Historik om J E Rosberg )

Hembygdsföreningen grundades år 1910 för att bevara, fördjupa och sprida kunskapen om den lokala kulturen. Föreningen ger ut böcker, bedriver museiverksamhet och ordnar utställningar med anknytning till Kyrkslätts historia. Den är också en samhällsbevakande instans.

Kyrkslätts hembygdsförening är medlem i Nylands svenska hembygds- och museiförbund och i Finlands svenska hembygdsförbund.

År 2018 registrerades Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry som föreningens officiella namn på finska.

 

Kyrkslätts

Hembygdsförening

finns på Facebook 

Läs mer ...

 

e-post: styrelsen(at)kyhf.fi

Adress:             

Kyrkslätts hembygdsförening 

Bredbergsfonden 2 C   

02400 Kyrkslätt

             

Alisgårdens museum är öppet under sommaren

Söndagar juni-augusti kl. 12-14 (men inte midsommar-söndagen)

Adress: Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle   ( se vidare ... )

 

             

Gesterby ladugårds vind med allmogeföremål är ...

... öppen onsdag kvällar I juni och i augusti kl. 18-20 ( se vidare ... )

Adress: Gesterby gård, Gesterbystigen 1, 02400 Kyrkslätt

 

             

Gillobacka hembygdsgård                    

Uthyrning av föreningslokalen     

Kokoustilojen vuokraaminen

             

Arkivalia                                                                     

Lokalarkivet i Kyrkslätt - Arkivalia 

Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia 

             

Beställ dina böcker hem med posten

Tilaa kirjasi kotiin postilla          

Här beställer du boken     Tästä tilaat kirjan

             

Kyrkslätts hembygdsförening är med i eMuseet

eMuseo on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi 

Alisgårdens museum är med i eMuseet.  Se närmare ... 

Gesterby museiområde är med i eMuseet.  Se närmare ...

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s