Medlemsinformation för år 2021

ÅRSMÖTE    -    27.3 2021  14.00    -    VUOSIKOKOUS

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening rf kallas till ordinarie årsmöte lördag 27.3 kl.14.00.

Pga att det inte enligt nuvarande restriktioner får vara flera än 6 personer på plats har styrelsen beslutat, enligt den möjlighet den temporära lagen till 30.6 2021 ger, att

- medlemmar kan delta på distans.

- de som önskar delta i årsmötet på distans bör anmäla sig till sekreteraren för Kyrkslätts hembygdsförening ( e-post sekr(at)kyhf.fi ) senast onsdag 24.3 kl. 16.00. 

Därefter sänds per e-post en länk för Zoom-mötet till dem som anmält sig.

I praktiken blir det omöjligt för medlemmar att delta på plats pga förbuden och begränsningarna med anledning av pandemin: Kyrkslätts kommuns rekommendationer och begränsningar 1.3.2021 gäller max. 6 personer. 

Om någon ändå önskar komma på plats till Gillobacka hembygdsgård (Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt) bör den anmäla om detta; adress och anmälning som ovan, men begränsningarna kan göra deltagande på plats omöjligt.

Kirkkonummen kotiseutuyhdistys ry: n jäsenet kutsutaan varsinaiseen vuosikokoukseen lauantaina 27.3 klo 14.00.

Kokous järjestetään sekä paikanpäällä Gillobackassa, että verkossa Zoom-kokouksena.

Vuosikokoukseen tulee ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen sihteerille sähköpostiosoitteeseen sekr(at)kyhf.fi viimeistään keskiviikkona 24.3 kl. 16.00

Linkki Zoom-kokoukseen lähetetään sähköpostitse rekisteröidyille.

Huomioittehan, että käytännössä jäsenten on mahdotonta osallistua paikan päällä pandemian aiheuttamien kieltojen ja rajoitusten vuoksi: Kirkkonummen kunnan suositukset ja rajoitukset 1.3.2021 koskevat enintään 6 henkilöä.

Jos haluat osallistua paikanpäällä osoitteessa Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kirkkonummi, ilmoitathan tästä sähköpostissa.

Inredning av Tina-stugan fortgår under vintern

Murningen av eldstäderna blev färdigt i februari och målningsarbete är därefter aktuellt.

Aderton böcker digitalt i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s