Medlemsinformation för år 2024

Medlemsbrev maj 2024


Bästa medlem i Kyrkslätts hembygdsförening!

Verksamheten under 2023 präglades på något sätt fortfarande av eftersviterna av pandemin så att folk fortfarande deltar mindre i olika aktiviteter. Hembygdsföreningen höll sitt stadgeenliga årsmöte i slutet av mars på Gillobacka. Ett tjugotal medlemmar deltog imötet. Styrelsen från 2023 fortsätter nästan oförändrad då de medlemmar som var i tur att avgå återvaldes med undantag för Sheila Liljeberg-Elgert som undanbad sig återval. Kurt Ekman fortsätter som styrelseordförande med Jöran Ahlbäck (kassör), Linda Enkvist, Jukka Lehtonen, Rita Jansson (sekreterare), Mikael Pettersson och Tom Swahn (viceordförande), som övriga medlemmar.

Publikationsverksamhet
Den svenska upplagan av Kantvikboken färdigställdes och utkom i november. En bok om Obbnäs gård som skrivs av Ove Enqvist kommer att ingå i föreningens bokförteckning och utkommer under 2024. Böckerna som föreningen utgett och övriga publikationer kan köpas via föreningens hemsida (http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi) samt några andra försäljningsställen. Petra Vairimaa och Rita Jansson har på Facebook publicerat bilder från hembygdsföreningens muséer och arkivsamlingar. Denna verksamhet kommer att fortsätta under innevarande år.

Museiverksamhet
Alisgårdens hembygdsmuseum hade öppet under Kyrkslättsdagarna samt vid vissa andra tillfällen. Tyvärr kan muséet inte heller i år hålla öppet under sommarsöndagarna pga. att föreningen inte funnit någon frivillig som kan ställa upp att sköta öppethållningen. Muséet ingår i Evenio Oy:s guidade rundturer och kommer även vara öppet enligt överens-kommelse för grupper. Gesterbymuséet var stängt under fjolåret och kommer även i år att vara stängt, men kan besökas enligt överenskommelse. På eMuseo kan man bekanta sig med museiföremålen genom att följa länkarna som finns på föreningens hemsida.

Arkivverksamhet - Arkivalia
Arkivalias verksamhet fortsätter även detta år med att ge rådgivning om arkivering till föreningar och privat personer samt ta emot material för arkivering. Arkivets epost-adress är arkivalia@kyhf.fi . Arkivet är öppet kl.17-19 den första tisdagen i varje månad (ej sommarmånader) för personer som vill ha råd angående arkivering eller vill forska i
arkivets samlingar.

Intressebevakning av hembygds-, miljö- och kulturfrågor
Föreningen följer med planerings-, miljö- och kulturfrågor och ger vid behov utlåtanden till kommunen.

Fastighetsskötsel
Mindre underhållsarbeten utfördes på Alisgårdens museibyggnad under år 2023. Även färdigställandet av Tina-stugan fortskred litet under året bland annat genom att slutföra arbetet med yttertrappan. Resterande arbeten planeras för detta är så att den äntligen kunde godkännas för användning. Dörren till smedjan vid Gesterby museiområde förnyades under år 2023.

Finansiering av verksamheten
Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och understöd från olika fonder och stiftelser. Medlemsavgiften på 10 € bibehålls oförändrad.

Gillobacka hembygdsgård
Administrationen av föreningshuset sköts av Linda Enkvist och Kurt Ekman. Referensbiblioteket som omfattar ca. 200 skrifter och böcker sköts av Jukka Lehtonen.
Styrelsen utreder möjligheten att inleda en föreläsningsserie om ”gamla” Kyrkslätt. Uthyrningen av Gillobacka har ökat under fjolåret. Många minnestillfällen ordnas där då församlingen inte kan erbjuda utrymmen. Några föreningar hyr mötesutrymmet för sina möten och uthyrningen fortsätter även 2024.

Kontakter och utåtriktad verksamhet
Kyrkslätts hembygdsförening strävar till att sända representanter till möten som ordnas av centralförbunden för hembygds- och museiärenden. Föreningen upprätthåller goda kontakter till Kyrkslätts kommun och motsvarande föreningar i grannkommunerna.

VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Känner du någon som är intresserad av hembygdsarbete? Be dem besöka vår hemsida
http://www.kyhf.hembygd.fi eller kontakta direkt per telefon: Jöran Ahlbäck, 044 5500100. Föreningen är tacksam för frivilliga bidrag om t.ex. 10-20 € (FI68 5092 0920 5334 19 är nu vårt kontonummer)


Hembygdsföreningens styrelse önskar alla en solig och varm sommar.  

Medlemsbrev 5-24

2 april - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Årsmötet är lördagen den 23 mars 2024 kl.14.00

Adress: Kyrkslätts hembygdsförening, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Medlemmarna i Kyrkslätts hembygdsförening kallas till ordinarie årsmöte.

 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas.

2. Val av mötesordföranden, sekreterare, två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare.

3. Konstatera mötets laglighet och beslutfördhet.

4. Godkänna föredragningslistan för mötet.

5. Presentera bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande.

6. Besluta om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

7. Fastställa verksamhetsplanen, medlemsavgiftens storlek och budgeten.

8. Val av styrelseordförande och tre (3) styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för denna.

10. Besluta om annonsorgan för årsmöte eller extra föreningsmöte.

 

Föredrag av Niclas Erlin om Raseborgs slotts historia under rubriken "Raseborg - kronans slott och traktens mittpunkt".

 

 

Medlemsbrev 4-24

29 februari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Tidningen Hembygden 1/2024 ...

... utkommer 28 februari endast som digital tidning.

I nummer 3-2023 som utkom 30.11 har FSH infört ett ”medlemsnummer” i adressfältet på tidningens baksida för att få ett unikt nummer för varje tidningsmottagare. Numret används för inloggning till den digitala tidningen. 

Du kan redan nu läsa alla utgivna tidningar digitalt ända från år 2021.

LÄS MER

Medlemsbrev 3-24

3 februari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Medlemsbrev 2-24

26 januari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet

Medlemsbrev 1-24

5 januari - Finlands Svenska Hembygdsförbund 

Klicka och läs medlemsbrevet