Meiko naturpark - Dammviken

Hufvudstadsbladet 23.05.1922 ...

I det inre av Nyland ha vi att anteckna ett mindre reservat, Dammvikens eller Meiko naturpark i Kyrkslätt, som erbjuder ett särskilt intresse emedan det fåtts till stånd genom åtgärd av kommunen, på initiativ år 1912 av ortens vakna hembygdsförening. Här har såtts ett frö, som, må vi hoppas, skall bära rika skördar överallt i Finlands bygder.

Meiko naturpark - Dammviken

Ca. 3,4 ha        Länk till karta

 

 

 

Bakgrundsfakta: ( av Helge Jansson år 1929 )

Genast vid Kyrkslätt hembygdsförenings tillblivelse bragtes frågan om en naturpark på tal. Långt förrän de första av våra hembygdsföreningar uppstodo, hade man i Sverige skyddsskogar, där naturen får stå i sitt urtillstånd. Naturparkerna skola ge en bild av den jungfruliga naturen, sådan den var, innan människan lade sin hand på den. Yxan får ej gå fram över dem och ej heller få de vilda djuren utrotas i naturparkerna, ty man vill för kommande släkten bevara några rester av ännu obruten bygd. Kyrkslätt hembygdsförening, som ägnat sin uppmärksamhet åt många speciella uppgifter för naturskydd, ville ej blott stanna vid uttalandet av några allmänna önskningsmål, utan även försöka få något uträttat. På förslag av lanthushållaren Valfrid Engberg tog hembygdsföreningen år 1911 initiativet till bildandet av en naturpark å Wohls i trakten av Meiko träsk. Hembygdsföreningen ingick till kommunalstämman med en anhållan om att kommunen måtte låta avskilja ett lämpligt skogsområde å Wohls för att fredas för all åverkan. Kommunalstämman biföll föreningens önskan. Ett område om cirka 6,5 tunnland mark på södra Tallholmen utstakades och uppmättes av kommissionslantmätaren Karl Linsen. Kommunen avstod området åt hembygdsföreningen med full äganderätt. Gåvobrevet var på Kyrkslätt kommuns vägnar undertecknat av häradshövding Gösta Palmgren och lanthushållaren Viktor Westman. Hembygdsföreningen mottog med tacksamhet gåvan. Äran av att på Kyrkslätt hembygdsförenings vägnar hos häradsrätten på orten söka lagfart på naturparken tillkommer lanthushållaren K. J. Röman. Från många håll gjordes emellertid gällande, att området, för att tjäna sitt egentliga syftemål som naturpark, borde om möjligt förstoras. Närmast borde ett mindre område, tillhörigt sågägare Malm inlösas, varigenom hela naturparken komme att utgöra ungefär 10 tunnland och framför allt erhålla en längre strandremsa samt då bli något helt. Vidare borde föreningen söka erhålla ett mindre, kilformigt område, tillhörande Kusas, Ragvalds och Lindal. Detta område vore av vikt med avseende fäst på eventuellt utvidgning i framtiden av naturparken inpå "Aktiebolaget svenska småbruk och egna hems" marker i Överby. För att driva underhandlingar med vederbörande jordägare tillsattes en kommitté, bestående av professor J. E. Rosberg, häradshövding Gösta Palmgren och lanthushållaren K. J. Röman. Senare meddelade kommittén, att "Aktiebolaget svenska småbruk och egna hem" hade lovat till föreningen avyttra så billigt som möjligt sin strandremsa vid Meikko. Hembygdsföreningen var emellertid ur stånd att utvidga naturparken, närmast av ekonomiska skäl. Frågan skulle hållas i minnet, och väntar fortfarande på sin lösning.

Kyrkslätt hembygdsförenings naturpark ligger vid Meiko träsk. Den kallas därför Meiko parken. Rättvisligen bör området heta Dammviken, efter den lilla vik, som tränger in i detsamma. I hembygdsföreningens skriftserie n:o 2, Dammviken eller Meikko naturpark i Kyrkslätt, författad av professor J. E. Rosberg, kan läsaren få kännedom om parkens vegetation och djurvärld.